POLÍTIQUES D’EMPRESA

Lisant manté un compromís constant per promoure i consolidarla cultura de la salut i la seguretat de totes les persones implicades en els seus activitats a qualsevol lloc del món, millorant el coneixement dels , riscos i impulsant comportaments responsables, per tal d’assegurar el desenvolupament d’un treball amb les màximes garanties de qualitat i sense accidents.

Totes lespersonesque treballen per a nosaltres representen el més valuós,queha de ser sempre acuradament tutelat. Per això demanem a cadascun dels nostres treballadors que intervingui iaturi qualsevol activitat que pugui suposar un risc per a la seva salut i seguretat, o bé per a la de les persones amb les quals interactua.

També sol·licitem a cada treballador que notifiqui ràpidament alseu supervisor immediat, o al representant de Lisant de més alt rang alcentre de treball, tot comportament no segur, aixícom i qualsevol acció, omissió o situació que pugui provocar potencialment un accident.

L’ordre de Stop Work ha de donar bona fe.Lisantnoculpabilitzarà ni responsabilitzarà aquells empleats o personal subcontractat que assenyalin una situació perillosa, oque interrompin les activitats, encara que posteriorment s’arribés a demostrar que aquesta acció era innecessària, perquè la salut i la seguretat són el primer.

12 REGLES D'OR